Podmienky používania

 

Vitajte na webovej stránke blackanddecker.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA, S.R.O., so sídlom Vysoká 2B, 811 06 Bratislava, Slovensko. Používanie webovej stránky blackanddecker.sk podlieha týmto podmienkam a riadi sa nimi. Pozorne si ich prečítajte. Spoločnosť STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA, S.R.O., ďalej iba „Black & Decker“, spoločnosť StanleyBlack&Decker ďalej iba SBDK, jej dcérske spoločnosti a ďalšie spoločnosti v rámci skupiny poskytujúce blackanddecker. blackanddecker.sk a služby spojené so stránkou blackanddecker.eu na základe týchto podmienok.

1. Zmluva

Prístup k tejto webovej stránke a používanie informácií, materiálov, produktov a služieb dostupných prostredníctvom tejto webovej stránky podlieha všetkým príslušným právnym predpisom a nariadeniam, ako aj týmto Podmienkam používania. Vstupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami používania, ktoré tvoria právne záväznú dohodu. Ak nesúhlasíte, zdržte sa používania tejto webovej stránky. Nesmiete kopírovať žiadnu časť tejto webovej stránky na žiadne médium. Tieto Podmienky používania sa môžu priebežne meniť bez toho, aby vám to bolo osobitne oznamované. Na webovej stránke budú zverejnené najnovšie Podmienky používania a pred použitím webovej stránky si vždy musíte pozrieť tieto Podmienky používania, aby ste sa uistili, že rozumiete aktuálnemu zneniu Podmienok používania, na základe ktorých máte povolený prístup na túto webovú stránku. Ak sa vám nedarí získať prístup k Podmienkam používania prostredníctvom internetu, môžeme vám na vyžiadanie e-mailom poskytnúť kópiu najnovších Podmienok používania. PRÍSTUP NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU (ALEBO JEJ ČASTI) A POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ, MATERIÁLOV, PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY (ALEBO JEJ ČASTÍ), NIE JE URČENÝ A JE ZAKÁZANÝ, AK TAKÝTO PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE PORUŠUJE PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY ALEBO NARIADENIA.

2. Maloleté osoby

Táto webová stránka má obchodný a komerčný charakter. Ako taká nie je určená pre deti alebo maloleté osoby.

3. Informácie o produktoch a službách

Pokým nie je uvedené inak, všetky odkazy na informácie, materiály, produkty a služby na tejto webovej stránke sa vzťahujú na informácie, materiály, produkty a služby dostupné len v tých krajinách alebo jurisdikciách, ktoré sú špecifikované s ohľadom na takéto informácie. Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje ponuku na nákup alebo na predaj našich produktov alebo služieb v akejkoľvek jurisdikcii. Táto webová stránka je určená výhradne na informačné účely.

4. Ochrana a súhlas so spracovaním osobných údajov

Potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili podmienky našich Zásad ochrany osobných údajov a že s nimi súhlasíte. S výnimkou Osobných údajov sa akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý zverejníte alebo nám pošlete cez internet, nepovažujú a nebudú považovať za dôverné, ani za súkromné. Zverejňovanie alebo posielanie akéhokoľvek nezákonného, výhražného, hanlivého, urážlivého, nemravného, pornografického alebo znevažujúceho materiálu alebo akéhokoľvek materiálu, ktorý by mohol predstavovať alebo podnecovať konanie, ktoré by sa mohlo považovať za trestný čin alebo porušenie akéhokoľvek zákona, je prísne zakázané. Vyhradzujeme si právo sledovať vašu komunikáciu s nami, či už ide o poštovú, hlasovú, faxovú, e-mailovú alebo inú formu prenosu, a to na účely kontroly kvality, bezpečnosti a iných obchodných potrieb. Bez ohľadu na vyššie uvedené budeme so všetkými osobnými údajmi, ktoré nám budú sprístupnené v dôsledku prevádzky tejto webovej stránky, nakladať v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

5. Vlastníctvo

Pokým nie je uvedené inak, táto webová stránka a jej dizajn, text, obsah, výber a usporiadanie prvkov, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia a ostatné záležitosti týkajúce sa tejto webovej stránky („Prvky“) sú chránené na základe platných autorských práv, ochranných známok a iných súkromných práv (vrátane, ale nielen duševného vlastníctva) a sú majetkom spoločnosti Black & Decker a SBDK alebo sú súčasťou povolenia vlastníka práv a sú chránené v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu autorských práv a ochranných známok. Zverejnenie akýchkoľvek takýchto Prvkov na tejto webovej stránke nepredstavuje zrieknutie sa žiadnych práv na takéto Prvky. Prezeraním tejto webovej stránky nenadobúdate žiadne vlastnícke práva k žiadnemu z takýchto Prvkov. Pokým tu nie je uvedené inak, žiadny z týchto Prvkov nie je možné používať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, publikovať, preberať, modifikovať, zobrazovať, zverejňovať alebo prenášať, a to v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, vrátane, ale nielen, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním alebo iným spôsobom, bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu. Týmto udeľujeme povolenie v rozsahu nevyhnutnom pre zákonný prístup k tejto webovej stránke a/alebo používanie informácií, materiálov, produktov a/alebo služieb, ktoré sú na nej k dispozícii na zobrazovanie, preberanie, archivovanie a fyzickú tlač, častí webovej stránky, a to za predpokladu, že nebudete upravovať Prvky a že si uchováte jednotlivé a všetky oznámenia o autorských a iných súkromných právach, ktoré sú obsiahnuté v Prvkoch. Toto povolenie automaticky zaniká, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto Podmienok používania.

6. Ochranné známky

Logo(-á) BLACK+DECKER™ a Black & Decker®, všetky názvy produktov (vrátane, ale nielen, značiek QUATTRO®, SUPERLOK®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (ZARIADENIE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (ZARIADENIE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (ZARIADENIE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (IBA SLOVÁ), 4 X 4 ® (SLOVO A ZARIADENIE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (IBA SLOVÁ), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (IBA SLOVÁ),CLICK & GO® (IBA SLOVÁ), CLICK ‘N‘ GO® (ZARIADENIE – DLHÝ NÁZOV), CLICK ‘N‘ GO® (ZARIADENIE – ŠTVORCOVÉ), CAT & DOG® (ZARIADENIE), CAT & DOG PLUS® (ZARIADENIE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (ZARIADENIE – HORIZONTÁLNE), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (ZARIADENIE – ZAOBLENÉ), FLAVOUR SCENTER®), všetky záhlavia stránok, všetka vlastná grafika, ikony všetkých tlačidiel, všetky ochranné známky, servisné značky a logá zobrazené na tejto webovej stránke, sú servisné značky, ochranné známky, a/alebo obchodné úpravy/označenie spoločnosti StanleyBlack&Decker („Značky“), pokým nie je uvedené inak. Všetky ostatné ochranné známky, názvy produktov, názvy spoločností, logá, servisné značky a/alebo obchodné úpravy alebo označenie, ktoré sú spomenuté, zobrazené, citované alebo inak uvedené na webovej stránke, sú majetkom príslušných vlastníkov. Súhlasíte s tým, že žiadnym spôsobom nebudete zobrazovať, ani používať Značky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Súhlasíte s tým, že nebudete zobrazovať, ani používať ochranné známky, názvy produktov, názvy spoločností, logá, servisné značky a/alebo obchodné úpravy/označenie iných vlastníkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu takýchto vlastníkov. Použitie alebo zneužitie Značiek alebo iných ochranných známok, názvov produktov, názvov spoločností, log, servisných značiek a/alebo obchodných úprav, označení alebo akýchkoľvek iných materiálov tu uvedených je výslovne zakázané, s výnimkami, ktoré sú tu povolené.

7. Zrieknutie sa zodpovednosti za hypertextové odkazy

Táto webová stránka môže okrem odkazov a/alebo reklám na iné webové stránky, ktoré udržiavame my, obsahovať aj odkazy na webové stránky udržiavané inými spoločnosťami a osobami („webová stránka tretej osoby“). Reklama alebo odkaz na webovú stránku tretej osoby neznamená, že schvaľujeme, potvrdzujeme alebo prijímame akúkoľvek zodpovednosť za takú webovú stránku tretej osoby, jej obsah alebo použitie produktov a služieb sprístupnených prostredníctvom takej webovej stránky tretej osoby. Nenesieme zodpovednosť za činnosti, obsah, presnosť, vyjadrené názory, zásady ochrany osobných údajov, produkty alebo služby poskytované prostredníctvom týchto odkazov alebo sprístupnené prostredníctvom týchto zdrojov, ani za vzhľad takýchto webových stránok tretích osôb, ako ani za žiadne škody alebo straty, priame, či nepriame, ktoré boli spôsobené alebo mali byť spôsobené v dôsledku používania takých webových stránok tretích osôb alebo spoliehania sa na ne, alebo nákupu uskutočneného z webových stránok tretích osôb. Také webové stránky tretích osôb nie sú z našej strany skúmané, sledované, ani kontrolované z hľadiska presnosti, úplnosti alebo súladu s právnymi predpismi a nariadeniami. Neposkytujeme žiadne vyhlásenia akéhokoľvek druhu, ani nedávame žiadne záruky akéhokoľvek druhu, výslovné, či odvodené, ani iné, za žiadne webové stránky, ku ktorým môžete získať prístup prostredníctvom tejto webovej stránky, ich obsah, ani produkty a/alebo služby sprístupnené prostredníctvom takých webových stránok. Ak sa rozhodnete opustiť našu webovú stránku a vstúpiť na tieto iné webové stránky, robíte tak na svoje vlastné riziko. Počas návštevy takých webových stránok sa na vás vzťahujú všetky pravidlá, zásady (vrátane zásad ochrany osobných údajov) a prevádzkové postupy takýchto webových stránok.

8. Odkazy z iných webových stránok

Akýkoľvek odkaz na túto webovú stránku je bez nášho písomného súhlasu zakázaný. Bez ohľadu na súhlas s vytvorením odkazu na túto webovú stránku je vytvorenie odkazu na inú, než domovskú stránku, zakázané. Osoby poskytujúce prístup k tejto webovej stránke prostredníctvom odkazu z inej stránky sú výlučne zodpovedné za obsah, presnosť, vyjadrené názory, zásady ochrany osobných údajov, produkty alebo služby, alebo dostupnosť prostredníctvom zdrojovej webovej stránky a za akékoľvek podané vyhlásenia alebo vytvorené dojmy týkajúce sa spoločnosti Black & Decker. Náš súhlas s vytvorením odkazu na túto webovú stránku poskytujeme bez prevzatia akejkoľvek zodpovednosti z našej strany vo vzťahu k takýmto odkazom a týmto sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti. Vyhradzujeme si právo vziať späť akýkoľvek súhlas s vytvorením odkazu na túto webovú stránku, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Každý, kto poskytuje prístup k tejto webovej stránke alebo informáciám týkajúcim sa tejto webovej stránky, či už odkazom, alebo inak, je zodpovedný za upozornenie osoby prijímajúcej takýto prístup alebo informácie na Podmienky používania. Ak tak neurobí, nebude to mať za následok našu zodpovednosť.

9. Žiadne záruky

TÁTO STRÁNKA SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, NA TAKEJ BÁZE, „AKO JE DOSTUPNÁ“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. V ROZSAHU MAXIMÁLNE MOŽNOM A PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SA SPOLOČNOSŤ BLACK & DECKER, SBDK JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A LICENCIÍ ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH AJ ODVODENÝCH, ZÁKONNÝCH AJ OSTATNÝCH. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ BLACK & DECKER, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A LICENCIÍ NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA, ANI NEDÁVAJÚ ŽIADNE ZÁRUKY VÁM, ANI VAŠEJ SPOLOČNOSTI, A SPOLOČNOSŤ BLACK & DECKER, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A LICENCIÍ SA TÝMTO ZRIEKAJÚ (A) VŠETKÝCH ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNY TITUL A NEPORUŠOVANIE PRÁV; (B) ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA OMEŠKANÍ, PRERUŠENÍ, CHÝB ALEBO OPOMENUTÍ V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOU TEJTO STRÁNKY ALEBO KTOREJKOĽVEK JEJ ČASTI; (C) ZÁRUK SÚVISIACICH S PRENOSOM ALEBO DODÁVKOU TEJTO STRÁNKY ALEBO JEJ DOSTUPNOSŤOU V AKOMKOĽVEK ČASE A NA AKOMKOĽVEK MIESTE; (D) ZÁRUK SÚVISIACICH S POUŽÍVANÍM, PLATNOSŤOU, PRESNOSŤOU, AKTUÁLNOSŤOU ALEBO SPOĽAHLIVOSŤOU, ALEBO VÝSLEDKAMI POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, ALEBO AKÝMIKOĽVEK INFORMÁCIAMI ZVEREJNENÝMI NA TEJTO STRÁNKE; A (E) ZÁRUK SÚVISIACICH S WEBOVÝMI STRÁNKAMI, NA KTORÉ TÁTO STRÁNKA MÔŽE ODKAZOVAŤ. Posúdenie presnosti a kompletnosti všetkých informácií, vyhlásení, názorov a ostatných materiálov na tejto webovej stránke alebo akejkoľvek inej webovej stránke, na ktorú môže odkazovať (alebo požiadanie o odbornú radu), je na vašej zodpovednosti. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo zrieknutie sa niektorých záruk. Rovnako tak sa na vás nemusia vzťahovať niektoré z vyššie uvedených zrieknutí. Nesnažíme sa o vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti akéhokoľvek druhu za usmrtenie alebo zranenie osôb spôsobené nedbanlivosťou alebo úmyselným uvedením do omylu. Týmto nie sú dotknuté vaše zákonné spotrebiteľské práva, ak také existujú.

10. Vylúčenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, V MENE NAŠICH ZAMESTNANCOV, ZÁSTUPCOV, DODÁVATEĽOV A PARTNEROV, VYLUČUJEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATY A VÝDAVKY BEZ OHĽADU NA ICH POVAHU A PÔVOD, VRÁTANE, ALE NIELEN, AKÝCHKOĽVEK PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, ŠPECIÁLNYCH, SANKČNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, NEMOŽNOSTI POUŽITIA, STRATY ÚDAJOV, STRATY SPÔSOBENEJ VÍRUSOM, UŠLÉHO PRÍJMU ALEBO ZISKU, STRATY ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, NÁROKOV TRETÍCH OSÔB, ALEBO INÝCH STRÁT AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO POVAHY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD ALEBO STRÁT, MAJÚCICH PÔVOD ALEBO SÚVISIACICH S POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY, S KTOROU JE SPOJENÁ ODKAZOM. VY SAMI NESIETE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZAVEDENIE TAKÝCH POSTUPOV ZÁLOHOVANIA ÚDAJOV A KONTROLY VÍRUSOV, AKÉ POVAŽUJETE ZA NEVYHNUTNÉ. TOTO JE KOMPLEXNÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ PLATÍ PRE VŠETKY STRATY A ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA TVRDENÁ ZODPOVEDNOSŤ ZAKLADÁ NA ZMLUVE, NEDBANLIVOSTI, DELIKTE, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NA AKOMKOĽVEK INOM ZÁKLADE. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI, PRETO SA TIETO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. AK SA KTORÁKOĽVEK ČASŤ TOHTO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI STANE NEPLATNOU ALEBO NEVYMÁHATEĽNOU Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU, V TAKOMTO PRÍPADE SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI BLACK & DECKER, JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB A LICENCIÍ, KTORÁ BY INAK BOLA OBMEDZENÁ, NEPRESIAHNE ČIASTKU €115. NESNAŽÍME SA O VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI AKÉHOKOĽVEK DRUHU ZA USMRTENIE ALEBO ZRANENIE OSÔB SPÔSOBENÉ NEDBANLIVOSŤOU ALEBO ÚMYSELNÝM UVEDENÍM DO OMYLU, ANI ŽIADNEJ INEJ ZODPOVEDNOSTI, KTORÚ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV NEMOŽNO VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ.

11. Náhrada škody a oslobodenie

Súhlasíte s tým, že nahradíte škodu, oslobodíte a budete chrániť pred vznikom ujmy nás, ako aj našich pracovníkov, riaditeľov, agentov, zástupcov a zamestnancov v prípade akýchkoľvek nárokov, zodpovednosti, straty, výdavkov alebo požiadaviek, vrátane trov právneho zastúpenia, ktoré budú súvisieť s vašim porušením týchto Podmienok používania alebo vašim prístupom alebo používaním tejto webovej stránky, alebo akýchkoľvek informácií, materiálov, produktov alebo služieb dostupných prostredníctvom našej webovej stránky.

12. Licencia a prístup na stránku

Spoločnosť Black & Decker a SBDK vám udeľuje obmedzenú licenciu na prístup a osobné používanie tejto webovej stránky, nie však na preberanie (s výnimkou ukladania stránky do pamäte cache) alebo jej úpravu, ani žiadnej jej časti, s výnimkou prípadov, kedy na to dá výslovný písomný súhlas spoločnosť Black & Decker a/alebo SBDK. Táto licencia nezahŕňa žiadne právo na ďalší predaj, ani na komerčné využívanie tejto webovej stránky alebo jej obsahu, žiadne právo na vytváranie akýchkoľvek zbierok zoznamov produktov, popisov alebo cien; žiadne právo na odvodené používanie tejto stránky alebo jej obsahu, žiadne právo na preberanie alebo kopírovanie účtovných informácií v prospech iného obchodníka, ani žiadne právo na zber údajov (data mining), robotický zber, ani žiadnych podobných nástrojov na zber a extrahovanie dát. Táto webová stránka, ani žiadna jej časť nesmie byť reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná, použitá ako podklad, predaná, navštevovaná alebo inak využívaná na akékoľvek komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Black & Decker.

13. Zmeny a oddeliteľnosť

Spoločnosť Black & Decker a SBDK si vyhradzujú právo meniť, upravovať, odstraňovať, pozastaviť alebo prerušiť, dočasne alebo trvalo, túto webovú stránku (alebo ktorúkoľvek jej časť) a/alebo informácie, materiály, produkty a/alebo služby dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky (alebo ktorejkoľvek jej časti) na základe predchádzajúceho upozornenia alebo aj bez neho. Tieto podmienky boli naposledy aktualizované dňa 28. augusta 2016. Súhlasíte s tým, že za akúkoľvek takúto zmenu, úpravu, odstránenie, prerušenie alebo pozastavenie tejto webovej stránky nenesieme voči vám, ani voči žiadnej tretej osobe, žiadnu zodpovednosť. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo nevymáhateľným, takáto podmienka sa bude považovať za oddeliteľnú od ostatných podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných podmienok. Ak spoločnosť Black & Decker a/alebo SBDK nebude vykonávať alebo vymáhať ktorékoľvek právo alebo ustanovenie, neznamená to zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

14. Rozhodné právo a jurisdikcia

Túto webovú stránku riadia a prevádzkujú spoločnosti Black & Decker a SBDK zo svojich sídiel v štáte Slovensko. Vznik, existencia, výklad, plnenie, platnosť týchto podmienok vo všetkých aspektoch akéhokoľvek druhu alebo ktoréhokoľvek z ustanovení týchto podmienok, alebo akéhokoľvek sporu v súvislosti s materiálmi obsiahnutými na tejto webovej stránke, sa riadi právnym poriadkom štátu Slovensko. Súdy v štáte Slovensko majú výlučnú právomoc rozhodovať všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z týchto podmienok alebo používania tejto webovej stránky, alebo v súvislosti s nimi. Vyjadrujete neodvolateľný súhlas, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii právneho poriadku štátu Slovensko. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo začať súdne konanie v akejkoľvek jurisdikcii, o ktorej budeme presvedčení, že v nej dochádza alebo má pôvod porušovanie tejto zmluvy. Prístup na túto webovú stránku alebo používanie informácií, materiálov, produktov a/alebo služieb na tejto webovej stránke môže byť v niektorých krajinách alebo jurisdikciách zakázané právnym predpisom. Nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov v krajine, z ktorej vstupujete na túto webovú stránku. Neposkytujeme žiadne vyhlásenia o tom, že tu uvedené informácie sú vhodné alebo použiteľné na iných miestach, než sú Spojené štáty alebo Európska únia.

15. Komplexná dohoda

Tieto Podmienky používania predstavujú komplexnú dohodu medzi vami a nami ohľadom tejto webovej stránky a žiadne vyhlásenia, stanoviská, prísľuby, ústne či písomné, ktoré tu nie sú uvedené, nebudú záväzné pre žiadnu zo zmluvných strán tejto zmluvy. Ak nebudeme vymáhať ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok používania, neznamená to, že sa vzdávame nároku na takéto ustanovenie, ani práva na vymáhanie takéhoto ustanovenia. Ak ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok používania vyhlási súd príslušnej jurisdikcie za odporujúce právnym predpisom, takéto ustanovenie sa upraví a bude sa vykladať tak, aby sa čo možno najlepšie dosiahli ciele sledované pôvodným ustanovením, a to v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi, pričom ostatné ustanovenia týchto Podmienok používania zostávajú platné a účinné.

16. Zrieknutie sa práva

Ak spoločnosť Black & Decker a/alebo SBDK kedykoľvek nebude vyžadovať plnenie ktoréhokoľvek z ustanovení týchto Podmienok používania alebo nebude vykonávať ktorékoľvek zo svojich práv, neznamená to zrieknutie sa takého ustanovenia alebo práva. Všetky zrieknutia sa práv musia byť písomné. Pokým písomné zrieknutie sa práv neobsahuje výslovné ustanovenie o opaku, žiadne zrieknutie sa práv zo strany spoločnosti Black & Decker a/alebo SBDK v prípade akéhokoľvek porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení týchto Podmienok používania alebo ktoréhokoľvek z ich práv nebude znamenať, že sa zrieka práva v prípade pokračujúceho alebo ďalšieho porušenia takéhoto ustanovenia, zrieka sa ustanovenia samotného, ani že sa zrieka akéhokoľvek práva podľa týchto Podmienok používania.

17. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo akejkoľvek inej záležitosti, môžete nás kontaktovať písomne na adrese STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA, S.R.O., Vysoká 2B, 811 06 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom contact-web-slovakia@sbdinc.com.