Podmienky používania

 

Vitajte na stránke blackanddecker.co.uk, ktorú prevádzkujú spoločnosti Black & Decker Europe (registračné číslo 01842628) a Black & Decker (registračné číslo 00291547), ktorých sídlo sa nachádza na adrese 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD, Spojené kráľovstvo. Používanie stránky blackanddecker.co.uk podlieha nasledujúcim podmienkam. Pozorne si ich prečítajte. Spoločnosti Black & Decker Europe, Black & Decker (obidve odteraz označované ako „Black & Decker“), ich materské, dcérske a iné spoločnosti v rámci skupiny prevádzkujú stránku blackanddecker.co.uk a služby spojené so stránkou europe-blackanddecker.com na základe týchto podmienok.

1. Súhlas

Prístup a používanie tejto webovej stránky a informácií, materiálov, výrobkov a služieb dostupných cez túto webovú stránku podliehajú príslušným zákonom a smerniciam a týmto podmienkam používania. Používaním tejto webovej stránky potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania, čo vytvára právne záväzný súhlas. Ak nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku. Tieto podmienky používania sa môžu zmeniť z času na čas bez toho, aby ste boli na to upozornený. Najnovšie podmienky používania budú uverejnené na webovej stránke a vy by ste si mali vždy prezrieť tieto podmienky používania ešte pred použitím webovej stránky, aby ste sa uistili, že ste porozumeli podmienkam používania, za ktorých môžete používať túto webovú stránku. Ak nemáte prístup k podmienkam používania cez Internet, môžeme vám poskytnúť kópiu najnovších podmienok používania, ak nás o to požiadate prostredníctvom e-mailu. PRÍSTUP NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU (ALEBO JEJ ČASTI) A POUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ, MATERIÁLOV, VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH CEZ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU (ALEBO JEJ ČASTI) SA NEPREDPOKLADÁ A JE ZAKÁZANÉ, TAM, KDE TAKÝTO PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE JE V ROZPORE S PLATNÝMI ZÁKONMI ALEBO SMERNICAMI.

2. Neplnoleté osoby

Táto webová stránka je obchodnou a komerčnou stránkou. Ako taká nie je určená pre deti a neplnoleté osoby.

Anonymné informácie zozbierané prostredníctvom tejto webovej stránky
Okrem informácií, ktoré získavame vyššie uvedeným spôsobom, používame technológiu na zber anonymných informácií o používaní tejto webovej stránky. Napríklad náš webový server automaticky zaznamenáva, ktoré stránky našej webovej stránky si návštevníci prezreli, ich IP adresy a ktoré webové prehliadače pritom použili. Táto technológia vás neidentifikuje osobne, len jednoducho nám umožňuje vytvárať štatistiky o našich návštevníkoch a o tom, ako používajú našu webovú stránku. Naša webová stránka obsahuje hyper odkazy na iné stránky na našej webovej stránke. Môžeme použiť technológiu na vystopovanie toho, ako často sa tieto odkazy používajú a ktoré stránky našej webovej stránky naši návštevníci prezerajú. Opäť táto technológia vás neidentifikuje osobne – len nám jednoducho umožňuje vytvárať štatistiky a používaní týchto hyper odkazov.

 

3. Informácie o výrobkoch a službách

Všetky odkazy na tejto webovej stránke na informácie, materiály, výrobky a služby sa týkajú informácií, materiálov, výrobkov a služieb dostupných v krajinách alebo jurisdikciách, ktoré sú špecifikované s ohľadom len na takéto informácie, ak to nie je ináč stanovené. Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje ponuku na kúpu alebo predaj našich výrobkov alebo služieb a to v žiadnej jurisdikcii. . Táto webová stránka slúži len na informačné účely.

4. Súhlas na ochranu súkromia a údajov

Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami používania potvrdzujete, že ste prečítali a pochopili Podmienky stratégie ochrany súkromia a že s nimi súhlasíte. Okrem osobných údajov všetka komunikácia alebo materiál, ktorý odošlete alebo ktorý sa k nám dostane prostredníctvom Internetu, je a bude spracovávaný ako nie dôverný a nie súkromný. Prostredníctvom prenosu akýchkoľvek osobných informácií k nám výhradne dávate povolenie na šírenie a/alebo používanie takýchto informácií na akékoľvek zákonné účely uvedené v našej stratégii ochrany súkromia. Odosielanie alebo prenos akýchkoľvek nezákonných, výhražných, hanlivých, urážlivých, obscénnych, pornografických alebo znevažujúcich materiálov, ktoré by mohli vytvárať alebo podnecovať správanie, ktoré by sa mohlo považovať za trestný čin alebo porušenie akýchkoľvek zákonov, je prísne zakázané. Vyhradzujeme si právo na sledovanie vašej komunikácie s nami, či už prostredníctvom pošty, hlasovej služby, faxu, e-mailu alebo akoukoľvek inou formou prenosu pre účely kontroly kvality, bezpečnosti a iných obchodníckych potrieb. Napriek vyššie uvedeným všetky osobné údaje nám poskytnuté ako výsledok tejto webovej stránky sa budú spracovávať v súlade s našou stratégiou ochrany súkromia.

5. Vlastníctvo

Ak to nie je ináč stanovené, táto webová stránka a jej dizajn, texty, obsah, výber a usporiadanie zložiek, organizácia, grafika, dizajn, zostavenie, magnetický preklad, digitálna konverzia a iné záležitosti týkajúce sa tejto webovej stránky („zložky“) sú chránené príslušnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými vlastníckymi právami (vrátane, ale nie obmedzene týkajúce sa duševného vlastníctva) a sú majetkom spoločnosti Black & Decker alebo podliehajú povoleniu majiteľa práv a sú chránené v súlade s autorskými právami a právami na ochranu ochranných známok a obchodných značiek. . Umiestnenie ktorejkoľvek takejto zložky na tejto webovej stránke nevedie k vzdaniu sa akýchkoľvek práv v týchto zložkách. Prezeraním týchto zložiek na tejto webovej stránke nenadobúdate vlastnícke právo na žiadnu z týchto zložiek. Okrem toho, ak tu nie je ináč uvedené, žiadna z týchto zložiek sa nesmie použiť, kopírovať, reprodukovať, šíriť, znova vydať, prevziať, upraviť, zobraziť, odoslať alebo preniesť v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, vrátane, ale nie obmedzene na elektronické, mechanické, fotokopírovacie, zaznamenávacie alebo iné prostriedky, bez vysloveného predchádzajúceho písomného súhlasu. Povolenie sa takto poskytuje do tej miery, ktorá je potrebná na zákonný prístup a používanie tejto webovej stránky a/alebo informácií, materiálov, výrobkov a/alebo služieb, ktoré sú na nej dostupné na zobrazenie, prevzatie, archivovanie a tlačenie v trvalých záznamoch, na zložky tejto webovej stránky, za podmienky, že nebudete upravovať tieto zložky a že zachováte akékoľvek a všetky autorské práva a iné vlastnícke práva obsiahnuté v týchto zložkách. Toto povolenie automaticky stráca svoju platnosť, ak porušíte ktorúkoľvek podmienku používania.

 

6. Obchodné značky

Logo Black & Decker® logo, všetky mená výrobkov (vrátane a bez obmedzenia značky QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (DEVICE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (DEVICE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (DEVICE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (WORDS ONLY), 4 X 4 ® (WORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (WORDS ONLY),CLICK & GO® (WORDS ONLY), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LONG ONE), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – SQUARE ONE), CAT & DOG® (DEVICE), CAT & DOG PLUS® (DEVICE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – ROUNDEL), FLAVOUR SCENTER®), všetky záhlavia stránok, všetka užívateľská grafika, všetky ikony tlačidiel, všetky ochranné známky, , obchodné a služobné značky a logá na tejto webovej stránke, ak to nie je ináč stanovené, sú služobnými značkami, obchodnými značkami, ochrannými známkami a/alebo obchodnými úpravami spoločnosti Black & Decker Corporation („značky“). Všetky ostatné ochranné známky, obchodné značky, mená výrobkov, mená spoločností, logá, služobné značky a/alebo obchodné úpravy spomenuté, zobrazené, citované alebo ináč udané na webovej stránke sú majetkom ich príslušných majiteľov. Súhlasíte s tým, že značky nebudete zobrazovať alebo používať akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Súhlasíte, že nebudete zobrazovať alebo používať obchodné značky, ochranné známky, mená výrobkov, mená spoločností, logá, služobné značky a/alebo obchodné úpravy iných majiteľov bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Používanie alebo zneužívanie značiek, ochranných známok alebo iných obchodných značiek, mien výrobkov, mien spoločností, log, služobných značiek a/alebo obchodných úprav alebo akéhokoľvek tu zahrnutého materiálu, okrem tých, ktoré sú tu povolené, je prísne zakázané.

7. Zrieknutie sa hyper odkazov

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy a/alebo reklamy iných webových stránok, ktoré vedieme, okrem odkazov na webové stránky vedené nesúvisiacimi spoločnosťami alebo osobami („webové stránky tretích strán“). Reklama webovej stránky tretej stany, alebo odkaz na ňu, neznamená, že schvaľujeme, súhlasíme alebo prijímame akúkoľvek zodpovednosť za webovú stránku tretej strany, jej obsah alebo použitie, alebo používanie výrobkov a služieb, ktoré sa sprístupňujú prostredníctvom webovej stránky tretej strany. Nie sme zodpovední za úkony, obsah, správnosť, vyjadrené názory, stratégie ochrany súkromia, výrobky a služby poskytované cez tieto odkazy alebo sprístupňované cez tieto zdroje alebo objavujúce sa na webových stránkach tretích strán, ani za škody a straty, priame alebo nepriame, spôsobené alebo údajne spôsobené vaším používaním alebo spoliehaním sa na webové stránky tretích strán. Takéto stránky tretích strán neprešetrujeme, nesledujeme ani nekontrolujeme z dôvodu správnosti, úplnosti alebo zhodnosti s príslušnými zákonmi a smernicami. Nerobíme vyhlásenia i akéhokoľvek druhu, ani nedávame záruky žiadneho druhu, vyslovené, alebo predpokladané, týkajúce sa webových stránok, na ktoré sa môžete dostať cez túto webovú stránku, ohľadne ich obsahu alebo výrobkov a/alebo služieb, ktoré sú sprístupňované cez takéto webové stránky. Ak sa rozhodnete opustiť našu webovú stránku a prejsť na iné webové stránky, konáte tak na vlastné riziko. Všetky pravidlá, postupy (vrátane tých na ochranu súkromia) a prevádzkové postupy takýchto webových stránok sa na vás budú vzťahovať, kým na nich budete zotrvávať.

8. Odkazy z iných webových stránok

Akýkoľvek odkaz na túto webovú stránku bez nášho písomného súhlasu je zakázaný. Napriek povoleniu na odkaz na túto webovú stránku, odkaz na inú ako domovskú stránku je zakázaný. Osoby, ktoré získajú prístup na túto webovú stránku cez odkaz z inej webovej stránky sú výhradne zodpovedné za obsah, presnosť, vyjadrené názory, stratégie ochrany súkromia, výrobky alebo služby, ktoré sú dostupné cez alebo ktoré sú na zdrojovej webovej stránke, a za akékoľvek vyhlásenia alebo vzniknuté dojmy týkajúce sa Black & Decker. Povolenie od nás na odkaz na túto webovú stránku sa dáva bez prevzatia zodpovednosti z našej strany týkajúcej sa takýchto odkazov a týmto sa zriekame takejto zodpovednosti. . Vyhradzujeme si právo na stiahnutie povolenia na odkaz na túto webovú stránku kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ktokoľvek, kto poskytuje prístup alebo informácie týkajúce sa tejto webovej stránky cez odkaz alebo iným spôsobom, je zodpovedný za to, aby upozornil osobu, ktorá získava prístup alebo informácie, na dodržiavanie týchto podmienok používania. Ak tak nevykoná, zodpovednosť sa neprevádza na nás.

9. Bez záruk

TÁTO STRÁNKA SA POSKYTUJE NA ZÁKLADE „TAK AKO JE“, „TAK AKO JE DOSTUPNÁ“, BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. V NAJŠIRŠOM MOŽNOM ROZSAHU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, SPOLOČNOSŤ BLACK & DECKER, JEJ POBOČKY, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A LICENCIÍ ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, VYJADRENÉ, PREDPOKLADANÉ , ZÁKONNÉ ALEBO INÉ. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, SPOLOČNOSŤ DEWALT, JEJ POBOČKY, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB A LICENCIÍ NEZASTUPUJÚ ALEBO NERUČIA VÁM ALEBO VAŠEJ SPOLOČNOSTI A SPOLOČNOSTI BLACK & DECKER, JEJ POBOČKÁM, POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB A LICENCIÍ A ODMIETAJÚ (A) VŠETKY ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, TITULU ALEBO NEPORUŠENIA; (B) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA OMEŠKANÍ, PRERUŠENÍ, CHÝB ALEBO OPOMENUTÍ V PREVÁDZKE TEJTO STRÁNKY ALEBO KTOREJKOĽVEK JEJ ČASTI; (C) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRENOSU ALEBO DORUČENIA TEJTO STRÁNKY ALEBO JEJ DOSTUPNOSTI V AKOMKOĽVEK KONKRÉTNOM ČASE ALEBO MIESTE; (D) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA, PLATNOSTI, PRESNOSTI, AKTUÁLNOSTI ALEBO SPOĽAHLIVOSTI, ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, ALEBO AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ UVEREJNENÝCH NA TEJTO STRÁNKE; A (E) ZÁRUK Y TÝKAJÚCE SA WEBOVÝCH STRÁNOK, NA KTORÉ TÁTO STRÁNKA ODKAZUJE. Vy ste zodpovedný za zhodnotenie (alebo za zabezpečenie odborného odporúčania ohľadne) správnosti a úplnosti všetkých informácií, výrokov, názorov a iného materiálu na tejto webovej stránke alebo na akejkoľvek stránke, na ktorú odkazuje. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo zrieknutie sa určitých záruk. V súlade s tým sa vyššie spomenuté odmietnutia záruk nevzťahujú na vás.. Nesnažíme sa o vylúčenie alebo obmedzovanie zodpovednosti týkajúcej sa spôsobenej smrti alebo osobného zranenia zapríčinených nedbalosťou alebo týkajúceho sa podvodného nesprávneho skreslenia faktov . Vaše zákonné práva zákazníka, ak existujú takto nie sú ovplyvnené.

10. Vylúčenie zodpovednosti

V NAJŠIRŠOM MOŽNOM ROZSAHU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, V PROSPECH NAŠICH ZAMESTNANCOV, AGENTOV, DODÁVATEĽOV ALEBO ZMLUVNÝCH PARTNEROV, VYLUČUJEME ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK STRATY A VÝDAVKY AKEJKOĽVEK POVAHY A AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKÉHOKOĽVEK PRIAMEHO, NEPRIAMEHO, ZVLÁŠTNEHO, REPRESÍVNEHO ALEBO NÁSLEDNÉHO POŠKODENIA, STRATY POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV, STRATY ZAPRÍČINENEJ VÍRUSOM, STRATY PRÍJMU ALEBO ZISKU, STRATY ALEBO POŠKODENIA MAJETKU, NÁROKOV OD TRETÍCH STRÁN ALEBO INÝCH STRÁT AKÉHOKOĽVEK DRUHU ALEBO POVAHY, AJ KEĎ SME BOLI UPOZORNENÍ NA TAKÉTO ŠKODY ALEBO STRATY VZNIKAJÚCE V SPOJENÍ S POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY, NA KTORÚ TÁTO ODKAZUJE. PREBERÁTE NA SEBA ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA STANOVENIE PRIMERANÝCH POSTUPOV NA ZÁLOHOVANIE ÚDAJOV A KONTROLU VÍRUSOV, KTORÉ POVAŽUJETE ZA POTREBNÉ. TOTO JE KOMPLEXNÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI , KTORÉ SA TÝKA VŠETKÝCH STRÁT A POŠKODENÍ AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ UVEDENÁ ZODPOVEDNOSŤ VYCHÁDZA ZO ZMLUVY, NEDBALOSTI, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, STRIKTNÉHO ZÁVÄZKU ALEBO Z INÝCH SKUTOČNOSTÍ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE, TAKŽE TIETO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA VÁS MOŽNO NETÝKAJÚ. AK AKÁKOĽVEK ČASŤ TOHTO OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI JE NEPLATNÁ ALEBO PRÁVNE NEÚČINNÁ Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU, POTOM CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI BLACK & DECKER, JEJ POBOČIEK, POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB A LICENCIÍ ZA TAKÝCHTO PODMIENOK PRE ZODPOVEDNOSŤ , KTORÁ BY INÁČ BOLA OBMEDZENÁ , NESMIE PREKROČIŤ SUMU GBP 100,-. NESNAŽÍME SA O VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZOVANIE ZODPOVEDNOSTI TÝKAJÚCEJ SA SMRTI ALEBO OSOBNÉHO ZRANENIA ZAPRÍČINENÝCH NEDBALOSŤOU ALEBO TÝKAJÚCJ SA PODVODNÉHO NESPRÁVNEHO SKRESLENIA FAKTOV , ANI AKEJKOĽVEK INEJ ZODPOVEDNOSTI , KTORÁ BY SA NEMOHLA VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

11. Náhrada škody a oslobodenie

Súhlasíte s náhradou škody, oslobodením a krytím nás ako aj našich úradníkov, riaditeľov, agentov, zástupcov a zamestnancov pred požiadavkami, , zodpovednosťou , stratou, nákladmi alebo nárokmi, vrátane zákonných poplatkov, ktoré sa týkajú vášho porušenia týchto podmienok používania alebo vášho prístupu alebo používania tejto webovej stránky alebo akýchkoľvek informácií, materiálov, výrobkov alebo služieb dostupných prostredníctvom tejto webovej stránky.

12. Licencia a prístup na stránku

Black & Decker vám zaručuje obmedzenú licenciu na prístup a osobné používanie tejto webovej stránky, ale nie na jej stiahnutie (iné ako ukladanie stránky do cache pamäte) alebo jej úpravu, alebo akejkoľvek jej časti, okrem prípadov s výslovným písomným súhlasom Black & Decker. Táto licencia nezahŕňa žiadne práva na opätovný predaj alebo komerčné používanie tejto webovej stránky alebo jej obsahu; žiadne práva na vytváranie zoznamov akýchkoľvek výrobkov, popisov a cien; žiadne práva na odvodené používanie tejto stránky alebo jej obsahu; žiadne práva na preberanie a kopírovanie účtovných informácií v prospech iného obchodníka; ani žiadne práva na získavanie údajov, na používanie robotov alebo podobných nástrojov na zbieranie a odber údajov. Táto webová stránka alebo akákoľvek jej časť sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, opätovne predávať, navštevovať alebo iným spôsobom zneužívať na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu Black & Decker.

13. Úprava a oddeliteľnosť

Black & Decker si vyhradzuje právo na úpravu, editáciu, vymazanie, zastavenie alebo prerušenie, dočasné alebo trvalé, tejto webovej stránky (alebo akejkoľvek jej časti) a/alebo informácií, materiálov, výrobkov a/alebo služieb dostupných prostredníctvom nej (alebo akejkoľvek jej časti) s alebo bez oznámenia. Tieto podmienky sa aktualizovali naposledy 3. marca 2008. Súhlasíte s tým, že sa nebudeme zodpovedať vám alebo akejkoľvek tretej strane za takéto úpravy, editovanie, vymazanie, zastavenie alebo prerušenie tejto webovej stránky. Ak sa predpokladá, že ktorákoľvek z týchto podmienok je neplatná, zrušená alebo neúčinná z akéhokoľvek dôvodu, táto podmienka sa musí oddeliť a nesmie ovplyvniť platnosť a účinnosť ktorejkoľvek inej zostávajúcej podmienky. Zlyhanie Black & Decker pri uplatňovaní alebo presadzovaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia nevedie k vzdaniu sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

14. Príslušné zákony a jurisdikcia

Túto webovú stránku riadi a prevádzkuje Black & Decker zo svojich kancelárií v Anglicku. Forma, existencia, zostavenie, výkon, platnosť z akýchkoľvek hľadísk týchto podmienok alebo akýchkoľvek zásad týchto podmienok alebo akýkoľvek konflikt týkajúci sa materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke sa bude riadiť anglickým právom. Anglické súdy majú výhradné právo na riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť v spojení s týmito podmienkami alebo používaním tejto webovej stránky. Napriek vyššie uvedeným, obidve strany si zachovávajú právo na podanie žaloby v akejkoľvek jurisdikcii , kde došlo k porušeniu dohody a keď vyššie uvedené nie je možné uplatniť. Prístup k alebo používanie tejto webovej stránky alebo informácií, materiálov, výrobkov a/alebo služieb na tejto webovej stránke môže byť zakázané zákonom v niektorých krajinách alebo v niektorej jurisdikcii. . Ste zodpovedný za zhodnosť s príslušnými zákonmi krajiny, v ktorej získavate prístup na túto webovú stránku. Nerobíme žiadne vyhlásenia , že tu obsiahnuté informácie sú vhodné alebo dostupné pre používanie v iných lokalitách mimo Spojených štátov alebo mimo Európskej únie.

15. Úplná dohoda

Tieto podmienky používania obsahujú úplnú dohodu medzi vami a nami s ohľadom na túto webovú stránku a žiadne vyhlásenie, , vyjadrenie, popud ústny alebo písomný tu nezahrnutý nezaväzuje žiadnu stranu tejto dohody. Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok používania, sa nepovažuje za vzdanie sa takéhoto ustanovenia alebo práva pri presadzovaní tohto ustanovenia. Ak akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania považuje súd príslušnej jurisdikcie za nezákonné, takéto ustanovenie sa musí zmeniť a musí sa vyložiť tak, aby čo najlepšie plnilo ciele pôvodného ustanovenia v najširšom možnom rozsahu v súlade so zákonom, a zostávajúce ustanovenia týchto podmienok používania musia zostať naďalej platné a účinné.

16. Vzdanie sa

Zlyhanie Black & Decker kedykoľvek pri uskutočňovaní ustanovenia týchto podmienok používania alebo pri uplatňovaní akéhokoľvek práva tu uvedeného sa nepovažuje za vzdanie sa takéhoto ustanovenia alebo takéhoto práva. Všetky vzdania sa musia byť písomné. Ak písomné vzdanie sa neobsahuje výslovné vyjadrenie sa v opačnom zmysle, žiadne vzdanie sa spoločnosti Black & Decker pri porušení akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok používania alebo akéhokoľvek tu uvedeného práva sa nevykladá ako vzdanie sa prebiehajúceho alebo pokračujúceho porušenia takéhoto ustanovenia, ako vzdanie sa samotného ustanovenia, alebo ako vzdanie sa akéhokoľvek práva za týchto podmienok používania.

17. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok používania alebo akéhokoľvek iného problému, kontaktujte nás písomne na adrese Black & Decker Europe, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD, alebo na e-mailovej adrese .contact.uk@blackdecker.com